versie 4.1

Voorwoord

Deze ‘Grondwet’ legt regels en processen vast voor de besturing en operatie van een organisatie. De ‘Bevoegd Ondertekenaars’ nemen deze regels aan als besluitvormingsstructuur voor de te omschrijven ‘Organisatie’, welke kan verwijzen naar een organisatie als geheel of een onderdeel waarvan de ondertekenaars bevoegd zijn voor de besturing en operatie. De ondertekenaars en alle anderen die deelnemen aan de besturing en operatie van de Organisatie (de ‘Partners’) mogen handelen met de in deze Grondwet vastgelegde bevoegdheden en accepteren de bijbehorende verplichtingen en beperkingen.

Artikel 1: Rollen activeren

1.1 Definitie van een Rol

De Partners van de Organisatie verrichten werk voor de Organisatie door te handelen vanuit een expliciet vastgelegde Rol. Een ‘Rol’ is een bouwsteen van de organisatie met een beschrijvende naam en één of meer van het volgende

(a) een ‘Opdracht’, wat verwijst naar een vermogen, een potentieel of een onbereikbaar doel dat de Rol zal nastreven of uitvoeren namens de Organisatie.

(b) een of meerdere ‘Domeinen’, welke verwijzen naar dingen die de Rol exclusief mag beheren en controleren als haar eigendom, namens de Organisatie.

(c) een of meer ‘Verantwoordelijkheden’, welke verwijzen naar doorlopende activiteiten van de Organisatie die de Rol uitvoert.

1.2 Verantwoordelijkheden van Rolvervullers

Als een Partner van de Organisatie heb je de volgende verantwoordelijkheden voor iedere rol die aan je is toegewezen en die je accepteert om te vervullen:

1.2.1 Spanningen verwerken

Je bent verantwoordelijk om te monitoren hoe de Opdracht en Verantwoordelijkheden van jouw Rollen worden geactiveerd, en om dat af te zetten tegen jouw ideaalbeeld van hoe het zou kunnen. Op die manieren identificeer je verschillen tussen de huidige realiteit en het potentieel dat jij ziet (elke verschil is een ‘Spanning’). Je bent ook verantwoordelijk om te proberen om deze Spanningen te adresseren door gebruik te maken van de bevoegdheden en andere mechanismen die deze Grondwet biedt.

1.2.2 Purpose en verantwoordelijkheden activeren

Je bent verantwoordelijk om regelmatig te overwegen hoe je de Opdracht en Verantwoordelijkheden van ieder van je Rollen activeert, door het volgende vast te leggen:

(a)Eerstvolgende Acties’, ofwel handelingen die je direct zou kunnen uitvoeren en die zinvol zouden zijn om direct uit te voeren, tenminste als er geen andere prioriteiten zijn.

(b)Projecten’, ofwel specifieke uitkomsten waarvoor meerdere opvolgende acties nodig zijn en die zinvol zouden zijn om direct naartoe te werken, tenminste als er geen andere prioriteiten zijn.

1.2.3 Projecten activeren

Je bent verantwoordelijk om regelmatig te overwegen hoe je ieder Project waar je voor je Rol aan werkt afrondt, inclusief het bepalen van zinvolle Eerstvolgende Acties om het Project verder te brengen.

1.2.4 Bijhouden van Projecten, Eerstvolgende Acties en Spanningen

Je bent verantwoordelijk om alle Projecten en Eerstvolgende Acties voor je Rol vast te leggen en bij te houden in een overzicht, en om dat overzicht regelmatig bij te werken en door te nemen, zodat het een betrouwbaar overzicht biedt van het actieve en het mogelijke werk van je Rol. Je bent ook verantwoordelijk voor het vastleggen van Spanningen die je signaleert voor je Rol, in ieder geval totdat je ze verwerkt in gewenste Projecten of Eerstvolgende Acties, of ze op een andere manier adresseert.

1.2.5 Prioriteren van aandacht en middelen

Wanneer je tijd hebt om te handelen in je Rol, ben je verantwoordelijk om te overwegen welke potentiële Eerstvolgende Acties je op dat moment efficiënt en effectief kunt uitvoeren, en de Actie uit te voeren waarvan jij gelooft dat deze de meeste waarde toevoegt aan de Organisatie.

1.3 Handelingsbevoegdheid

Als een Partner toegewezen aan een Rol, ben je bevoegd om alle Eerstvolgende Acties uit te voeren waarvan jij redelijkerwijs gelooft dat ze zinvol zijn voor het uitvoeren van de Opdracht en Verantwoordelijkheden van die Rol.

Echter, je mag geen inbreuk maken op een Domein van een andere Rol of entiteit, tenzij je hun toestemming hebt. De in dit Artikel verleende bevoegdheid wordt verder beperkt door Artikel 2.1.3.

1.4 Bevoegdheid over Domeinen

Als een Partner toegewezen aan een Rol, ben je bevoegd om controle uit te oefenen over elk Domein van die Rol. Je mag dit op ad hoc basis doen, wanneer anderen toestemming vragen om invloed uit te oefenen op een van je Domeinen, door het verzoek in overweging te nemen en wel of geen toestemming te geven.

Je mag ook ‘Domeinafspraken’ vastleggen voor jouw Domeinen. Hiermee verleen je anderen bevoegdheid om controle of invloed uit te oefenen op een Domein, of beperk je hoe ze dat mogen doen als ze daartoe al op andere wijze bevoegd zijn. Een Domeinafspraak is pas geldig wanneer deze openbaar is gemaakt op een forum dat voor alle betrokken Partners toegankelijk is.

De in dit Artikel verleende bevoegdheden mogen verder beperkt worden op de wijze zoals beschreven in Artikel 2.1.3.

Artikel 2: Cirkelstructuur

2.1 Uitgangspunten van de Cirkel

Een ‘Cirkel’ is een Rol die zichzelf verder mag opsplitsen door haar eigen Rollen vast te leggen om haar Opdracht te bereiken, haar Domeinen te beheren en haar Verantwoordelijkheden te activeren. De Rollen die een Cirkel vastlegt zijn ‘Vastgelegde Rollen’ en iedereen die een van deze Vastgelegde Rollen vervult is een ‘Cirkellid’ van die Cirkel.

2.1.1 Rollen en Domeinafspraken definiëren

Elke Cirkel gebruikt het in Artikel 3 van deze Grondwet beschreven ‘Governance-Proces’ om de Rollen van de Cirkel vast te leggen of te wijzigen, alsook de Domeinafspraken voor het Domein van de Cirkel. Niemand mag Rollen of Domeinafspraken van een Cirkel vastleggen of wijzigen buiten dit Governance-Proces om, tenzij expliciet toegestaan door een andere regel in deze Grondwet.

Verder mag iedere Cirkel haar eigen taken en activiteiten beheren, als ware het een Domein van de Cirkel, om zo Domeinafspraken te kunnen vastleggen die de Rollen van de Cirkel beperken.

2.1.2 Rollen mogen invloed uitoefenen op Domeinen van de Cirkel

Wanneer je een Rol vervult in een Cirkel, dan mag je controle en invloed uitoefenen op ieder Domein dat wordt beheerd door de Cirkel zelf, of waar de Cirkel toestemming voor heeft om controle of invloed op uit te oefenen. Echter, je moet je houden aan eventuele beperkingen die van toepassing zijn op de Cirkel zelf of beperkingen die zijn vastgelegd in een Domeinafspraak van de Cirkel, en je mag niet de volledige controle uitoefenen op het Domein zoals beschreven in Artikel 1.4.

Verder mag je het Domein of belangrijke onderdelen ervan niet overdragen of er afstand van doen, noch mag je de rechten van de Cirkel op het Domein wezenlijk inperken. Echter, deze beperkingen zijn niet van toepassing als een daartoe bevoegde Rol of proces je toestemming verleent om dit te doen.

2.1.3 Delegeren van controle

Als een Cirkel een Domein toekent aan een van haar Rollen, dan is daarmee de bevoegdheid van de Cirkel om controle of invloed uit te oefenen op dit domein gedelegeerd aan die Rol en vervalt deze bevoegdheid van de Cirkel.

De Cirkel behoudt echter het recht om het Domein te wijzigen of te verwijderen, of om Domeinafspraken vast te leggen of te wijzigen die de bevoegdheid op het Domein verder inperken of verruimen.

In principe is bij deze wijze van delegeren van Domeinen de bevoegdheid om afstand te doen van het Domein of belangrijke onderdelen ervan, om ze buiten de Cirkel over te dragen, of om de rechten van de Cirkel op het Domein wezenlijk in te perken, uitgesloten. Een Cirkel mag deze gehandhaafde bevoegdheden tevens delegeren, door hiervoor expliciet toestemming te verlenen in een Domeinafspraak van de Cirkel.

In ieder geval is de bevoegdheid die een Cirkel delegeert middels een Domein altijd beperkt tot de oorspronkelijke bevoegdheid die de Cirkel zelf had.

2.2 Lead Link van de Cirkel

Iedere Cirkel heeft een ‘Lead Link-Rol’, zoals beschreven in Bijlage A en met de nadere verantwoordelijkheden en bevoegdheden die in dit Artikel beschreven worden.

Naar de persoon die de Lead Link-Rol vervult wordt, wanneer hij of zij handelt vanuit deze hoedanigheid, verwezen als de ‘Lead Link’ van de Cirkel.

2.2.1 Verantwoordelijk voor niet-gedelegeerde taken

De Lead Link van de Cirkel erft de Opdracht en alle Verantwoordelijkheden van de Cirkel en beheert elk Domein van de Cirkel, alsof de Cirkel slechts een Rol was en de Lead Link deze Rol vervulde. Echter, dat geldt alleen zo lang deze Verantwoordelijkheden en Domeinen niet doorgezet zijn naar een Rol in de Cirkel, of op andere wijze zijn gedelegeerd.

Verder mag de Lead Link geen Domeinafspraken vastleggen die de Rollen van de Cirkel inperken, behalve via het Governance-Proces van de Cirkel.

2.2.2 Bepaalt prioriteiten en strategieën

De Lead Link van een Cirkel mag relatieve prioriteiten voor de Cirkel bepalen.

Daarnaast mag de Lead Link een meer algemene ‘Strategie’, of meerdere strategieën bepalen voor de Cirkel, welke als richtlijn dienen op basis waarvan de Rollen zelf voortdurend hun prioriteiten bepalen.

2.2.3 Wijzigen van de Lead Link-Rol

De Cirkel mag geen Verantwoordelijkheden of andere taken toevoegen aan de eigen Lead Link-Rol, noch de Opdracht van de Rol wijzigen, noch de Rol verwijderen. Echter, een Cirkel mag wel Verantwoordelijkheden, Domeinen, bevoegdheden of taken wegnemen bij de Lead Link-Rol, door ze toe te kennen aan een andere Rol in de Cirkel, of door een andere manier te bepalen om ze uit te voeren. Wanneer dit gebeurt verdwijnt automatisch het betreffende onderdeel of de betreffende bevoegdheid van de Lead Link-Rol, voor zolang als dit gedelegeerd blijft.

2.3 Kernleden van de Cirkel

Sommige Cirkelleden mogen deelnemen aan het Governance-Proces van de Cirkel, en zijn daarmee ‘Kernleden’ van de Cirkel.

De Kernleden van de Cirkel worden bepaald volgens de volgende regels:

2.3.1 Basislidmaatschap

Tenzij er een speciale toewijzing of uitsluiting is gemaakt onder de voorwaarden van dit Artikel, zijn de Kernleden van de Cirkel:

(a) iedere Partner die een Vastgelegde Rol vervult in de Cirkel;

(b) de Lead Link van de Cirkel, zoals vastgelegd in Artikel 2.2;

(c) iedere verkozen Rep Link naar de Cirkel, zoals vastgelegd in Artikel 2.6.4;

(d) en iedere Cross Link naar de Cirkel, zoals vastgelegd in Artikel 2.7.

2.3.2 Uitsluiting van gezamenlijk vervulde Rollen

Als meerdere Partners zijn toegewezen aan dezelfde Vastgelegde Rol in een Cirkel, dan mag de Cirkel een Domeinafspraak vastleggen die inperkt hoeveel van hen Kernleden worden door de toewijzing van die Rol. Echter, de Domeinafspraak moet tenminste één van de Partners die de Rol vervullen toestaan om deze te vertegenwoordigen als Kernlid van de Cirkel en moet verder beschrijven hoe deze vertegenwoordiger wordt bepaald.

Daarnaast heeft elke Partner die deze Rol vertegenwoordigt de plicht om Spanningen van uitgesloten Partners te overwegen en te verwerken, net zoals een Rep Link zou doen als de Rol een Subcirkel zou zijn, tenzij de Domeinafspraak een andere manier beschrijft waarop de uitgesloten Partners Spanningen gerelateerd aan deze Rol kunnen verwerken.

2.3.3 Uitsluiting van minimale toewijzingen

Soms besteedt een Partner slechts een zeer kleine, bijna verwaarloosbare hoeveelheid aandacht aan een Vastgelegde Rol in de Cirkel. Als de Lead Link van de Cirkel redelijkerwijs gelooft dat dit het geval is, dan mag de Lead Link deze Partner in de betreffende Rol uitsluiten als Kernlid van de Cirkel.

Als een Partner op deze manier wordt uitgesloten, dan heeft de Lead Link de plicht om Spanningen van de uitgesloten Partner te overwegen en te verwerken, net zoals een Rep Link zou doen als de Rol een Subcirkel zou zijn, tenzij er een andere manier is beschreven waarop de uitgesloten Partner Spanningen gerelateerd aan deze Rol kan verwerken.

2.3.4 Bijzondere aanstelling van Kernleden

De Lead Link van een Cirkel mag andere personen aanstellen als Kernlid van de Cirkel, naast hen die door deze Grondwet worden voorgeschreven, en mag deze bijzondere aanstellingen op ieder moment weer intrekken.

2.4 Toewijzing van Rollen

De Lead Link van de Cirkel mag mensen toewijzen aan Vastgelegde Rollen in de Cirkel, tenzij deze autoriteit is ingeperkt of gedelegeerd.

2.4.1 Niet-vervulde Rollen

Wanneer een Vastgelegde Rol in een Cirkel door niemand wordt vervuld, dan wordt de Lead Link beschouwd als degene die de Rol vervult.

2.4.2 Rollen toewijzen aan meerdere personen

Een Lead Link mag meerdere personen toewijzen aan dezelfde Vastgelegde Rol, zolang dat de duidelijkheid over wie in gangbare situaties de Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Rol vervult niet vermindert.

Als één manier om deze duidelijkheid te behouden mag de Lead Link een ‘Focus’ specificeren bij iedere toewijzing, welke verwijst naar een terrein of context waar die persoon op focust bij het werken binnen de Rol.

Wanneer een Roltoewijzing een Focus kent, dan gelden de Opdracht, Verantwoordelijkheden en Domeinen van die Rol voor de betreffende persoon alleen binnen de beschreven Focus.

2.4.3 Afstand doen van Rollen

Wanneer je een Rol vervult, mag je op ieder moment afstand doen van de Rol, tenzij je iets anders overeengekomen bent, door dat mee te delen aan degene die gaat over de toewijzing van die Rol (normaliter de Lead Link van de Cirkel).

2.5 Verkozen Rollen

Elke Cirkel bevat een ‘Facilitator-Rol’, een ‘Secretaris-Rol’ en een ‘Rep Link-Rol’, zoals beschreven in Bijlage A. Dit zijn de ‘Verkozen Rollen’ van de Cirkel en naar de personen die deze Rollen vervullen wordt, wanneer zij handelen vanuit die hoedanigheid, verwezen als de ‘Facilitator’, ‘Secretaris’ en ‘Rep Link’ van de Cirkel.

2.5.1 Verkiezingen en verkiesbaarheid

De Facilitator van elke Cirkel faciliteert regelmatige verkiezingen om een Kernlid van de Cirkel te verkiezen voor ieder van de Verkozen Rollen, volgens het proces en de regels zoals beschreven in Artikel 3. Alle Kernleden van de Cirkel zijn verkiesbaar en ieder van hen mag meerdere Verkozen Rollen vervullen, met uitzondering van de Lead Link van de Cirkel, die niet mag worden gekozen als de Facilitator of de Rep Link.

2.5.2 Verkiezingstermijn en herverkiezing

Tijdens het verkiezingsproces moet de Facilitator een termijn vaststellen voor elke verkiezing. Na het verstrijken van een termijn is de Secretaris verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk organiseren van een nieuwe verkiezing voor die Verkozen Rol. Echter, zelfs voordat een termijn verstreken is mag elk Kernlid van de Cirkel een nieuwe verkiezing organiseren, volgens het proces zoals beschreven in Artikel 3.

2.5.3 Wijzigen van Verkozen Rollen

Een Cirkel mag Verantwoordelijkheden of Domeinen toevoegen aan haar Verkozen Rollen en deze toevoegingen ook weer aanpassen of verwijderen. Echter, een Cirkel mag alleen toevoegingen doen aan haar eigen Rep Link-Rol en niet aan de Rep Link-Rol die naar de Cirkel is toegewezen door de Subcirkel. Verder mag een Cirkel de Opdracht, het Domein, de Verantwoordelijkheden of de bevoegdheden die door deze Grondwet aan een Verkozen Rol zijn verleend niet wijzigen of verwijderen, noch een Verkozen Rol in haar geheel verwijderen.

2.5.4 Waarnemen van Verkozen Rollen

Een waarnemer mag tijdelijk een Verkozen Rol vervullen wanneer deze niet vervuld is, of wanneer de persoon die de Rol normaal vervult niet beschikbaar is voor een Cirkeloverleg of zich niet in staat of bereid voelt om de taken van de Rol uit te voeren. In elk geval waarin er een waarnemer nodig is, dan is de waarnemer, in deze volgorde:

(a) iemand die expliciet is aangewezen door de waar te nemen persoon; of

(b) de huidige Facilitator van de Cirkel; of

(c) de huidige Secretaris van de Cirkel; of

(d) de Lead Link van de Cirkel; of

(e) het eerste Kernlid van de Cirkel dat verklaart als waarnemer op te treden.

2.6 Subcirkels

Een Cirkel mag haar Vastgelegde Rollen uitbreiden naar volwaardige Cirkels, via haar Governance-Proces. Wanneer het dat doet wordt de nieuwe Cirkel haar ‘Subcirkel’ en wordt het zelf de ‘Supercirkel’ van deze nieuwe Subcirkel.

2.6.1 Wijzigen van Subcirkels

Een Cirkel mag de Opdracht, het Domein en de Verantwoordelijkheden van een Subcirkel wijzigen. Ook mag een Cirkel haar eigen Vastgelegde Rollen of Domeinafspraken verplaatsen naar een Subcirkel, of die vanuit de Subcirkel verplaatsen naar de eigen Cirkel. Elk van deze wijzigingen mag alleen gedaan worden via het Governance-Proces van de Cirkel. Buiten deze toegestane wijzigingen mag een Cirkel geen wijzigingen aanbrengen in Vastgelegde Rollen of Domeinafspraken binnen een Subcirkel.

2.6.2 Verwijderen van Subcirkels

Een Cirkel mag via haar Governance-Proces een Subcirkel verwijderen. Dit kan worden gedaan door de Subcirkel en al haar inhoud volledig te verwijderen, of door selectief bepaalde elementen van de Subcirkel te behouden binnen de Cirkel. Een Subcirkel kan ook worden verwijderd door deze van een Cirkel terug te brengen tot slechts een Rol.

2.6.3 Lead Link naar de Subcirkel

De Lead Link van een Cirkel mag iemand toewijzen om de Lead Link-Rol voor elke Subcirkel te vervullen, volgens dezelfde regels die gelden wanneer de Lead Link personen toewijst aan elke andere Vastgelegde Rol van de Cirkel.

2.6.4 Rep Link naar de Supercirkel

Elke Cirkel verkiest normaliter een Rep Link naar haar Supercirkel. Echter, deze verkiezing is niet nodig wanneer een Cirkel geen Kernleden heeft buiten hen die als Lead Link en Cross Link naar de Cirkel optreden. In dat geval wordt de Rep Link geen Kernlid van de Supercirkel, ook niet als de verkiezing heeft plaatsgevonden.

2.7 Cross Links

Een Cirkel mag een ‘Cross Link-Domeinafspraak’ maken om een entiteit of groep uit te nodigen om deel te nemen aan het Governance-Proces en het werk van de Cirkel. De entiteit of groep die wordt uitgenodigd om deel te nemen is de ‘Gelinkte Entiteit’ en kan van buiten de organisatie komen, of het kan een andere Rol of Cirkel in de organisatie zijn. De Cirkel die deze link ontvangt is de ‘Doelcirkel’ en moet de Cirkel zijn die de Cross Link-Domeinafspraak maakt, of een van haar Subcirkels.

Wanneer er een Cross Link-Domeinafspraak is gemaakt, mag de Gelinkte Entiteit een vertegenwoordiger aanwijzen om deel te nemen in de Doelcirkel, onder de voorwaarden beschreven in dit Artikel, tenzij er andere voorwaarden zijn vastgelegd in de Cross Link-Domeinafspraak.

2.7.1 Cross Link-Rol

Als de Gelinkte Entiteit een Rol is, dan mag die Rol deelnemen in de Doelcirkel zoals hieronder beschreven. Dit is de ‘Cross Link-Rol’ en de persoon die deze vervult wordt de ‘Cross Link’.

Als de Gelinkte Entiteit een Cirkel of een groep is, dan wordt automatisch een nieuwe Cross Link-Rol met een eigen Opdracht gecreëerd, welke zowel tot de Gelinkte Entiteit als de Doelcirkel behoort, vergelijkbaar met een Rep Link. In dit geval heeft de Cross Link-Rol dezelfde Opdracht en Verantwoordelijkheden als een Rep Link, waarbij verwijzingen naar de Cirkel in de beschrijving van de Rep Link-Rol vervangen worden door de Gelinkte Entiteit en verwijzingen naar de Supercirkel vervangen worden door de Doelcirkel.

Als de Gelinkte Entiteit noch een heldere Opdracht, noch heldere Verantwoordelijkheden heeft, dan moet de Cross Link-Domeinafspraak verder verduidelijken wat de Cross Link-Rol vertegenwoordigt in de Doelcirkel.

2.7.2 Toewijzing van de Cross Link

Als de Gelinkte Entiteit een Cirkel of een groep is, dan mag deze iemand aanwijzen om de Cross Link-Rol te vervullen, volgens hetzelfde proces als waarmee het nu al mensen toewijst aan Rollen of vergelijkbare takenpakketten.

Als een Gelinkte Entiteit een groep vertegenwoordigt die geen duidelijk proces of heldere bevoegdheid heeft om rollen toe te wijzen, dan kan de Doelcirkel in hun plaats iemand toewijzen aan de Cross Link-Rol, tenzij er iets anders is vastgelegd in de Cross Link-Domeinafspraak.

In alle gevallen mag slechts één persoon toegewezen worden aan elke Cross Link-Rol, tenzij er iets anders wordt toegestaan door de Cross Link-Domeinafspraak. Wanneer een Cross Link-Rol door niemand wordt vervuld, wordt deze beschouwd als niet-bestaand en niet-waargenomen en heeft deze geen effect.

2.7.3 Bevoegdheid van de Cross Link

Een Cross Link wordt een Kernlid van de Doelcirkel en krijgt de bevoegdheden van een Kernlid om Spanningen te verwerken die gerelateerd zijn aan hoe de Doelcirkel de Gelinkte Entiteit beperkt.

Echter, buiten het wegnemen van beperkingen, mag een Cross Link de Doelcirkel niet gebruiken om extra capaciteiten op te bouwen voor de Gelinkte Entiteit, tenzij deze capaciteiten ook de Doelcirkel helpen bij het activeren van haar eigen Opdracht en Verantwoordelijkheden.

2.7.4 Toevoegingen aan een Cross Link-Rol

Een Gelinkte Entiteit kan haar Cross Link-Rol wijzigen via haar eigen Governance-Proces. Een Doelcirkel mag Domeinen en Verantwoordelijkheden toevoegen aan een Cross Link-Rol via haar eigen Governance-Proces en kan deze toevoegingen ook weer wijzigen of verwijderen.

2.7.5 Beperkingen en delegeren

De Gelinkte Entiteit die is uitgenodigd in een Doelcirkel kan een Rol betreffen die onderdeel is van een andere Cirkel. In dat geval mag die Cirkel de Gelinkte Entiteit wijzigen in een andere Rol van de Cirkel waarvan de Cirkel denkt dat die meer geschikt is, of de Cirkel kan het bepalen van de Gelinkte Entiteit delegeren aan een van haar Subcirkels.

Ook de Doelcirkel mag de afgesproken ontvangst van een Cross Link delegeren aan een van haar Subcirkels, waarmee die Subcirkel de Doelcirkel van de Cross Link wordt.

In beide gevallen dient het delegeren te gebeuren via een Domeinafspraak van de delegerende Cirkel. Bovendien moeten eventuele wijzigingen of verdere delegaties altijd de beperkingen of richtlijnen volgen zoals die zijn vastgelegd in de Cross Link-domeinafspraak waar de uitnodiging voor een Cross Link oorspronkelijk uit voortvloeide.

Artikel 3: Het Governance-Proces

3.1 De toepassing van het Governance-Proces

Het Governance-Proces van een Cirkel is bevoegd tot het:

(a) vastleggen, wijzigen of verwijderen van de Rollen van de Cirkel en van Subcirkels;

(b) vastleggen, wijzigen of verwijderen van de Domeinafspraken van de Cirkel;

(c) houden van verkiezingen voor de Verkozen Rollen.

De actuele ‘Governance’ wordt steeds gevormd door de op dat moment geldige resultaten van het Governance-Proces. Alleen de in dit Artikel beschreven resultaten zijn geldige Governance voor een Cirkel; niemand mag andere resultaten opnemen in de formele Governance van de Cirkel.

3.2 Wijzigen van Governance

Elk Kernlid van een Cirkel kan voorstellen om de Governance van de Cirkel te wijzigen, door een ‘Voorstel’ te doen als ‘Indiener’.

Voordat een Voorstel wordt aangenomen, moeten alle Kernleden van de Cirkel de kans krijgen om Spanningen te benoemen over het aannemen van het Voorstel. Als een Spanning voldoet aan de in dit Artikel beschreven criteria, dan spreken we van een ‘Bezwaar’ en de persoon die de Spanning inbrengt wordt de ‘Bezwaarmaker’.

Voorstellen worden pas beschouwd als aangenomen en van kracht in de Governance van de Cirkel als er geen Bezwaren worden gemaakt. Als er Bezwaren worden gemaakt, dan moeten de Indiener en elke Bezwaarmaker een manier vinden om de Bezwaren weg te nemen voordat de Cirkel het Voorstel mag aannemen, waarna alle Kernleden van de Cirkel nogmaals een kans moeten krijgen om andere Bezwaren te maken voordat het Voorstel wordt aangenomen.

3.2.1 Doen van Voorstellen

Elk Kernlid van een Cirkel mag een Voorstel doen in een ‘Roloverleg’ van de Cirkel (een overleg waarin het Governance-Proces wordt geactiveerd), onder de voorwaarden beschreven in Artikel 3.3. Als alternatief kan een Voorsteller ook buiten een Roloverleg om een Voorstel verspreiden onder alle andere Kernleden van de Cirkel, middels een door de Secretaris goedgekeurd, geschreven communicatiekanaal.

In die gevallen mag de Facilitator hetzelfde proces en dezelfde regels toepassen als in een Roloverleg, of hij of zij kan toestaan dat ieder Kernlid van de Cirkel direct verklaart of hij of zij wel of geen Bezwaren ziet die geïntegreerd moeten worden. Verder mag de Facilitator of elk willekeurig Kernlid van de Cirkel het besluitvormingsproces buiten een Roloverleg om op ieder moment voordat het ingediende Voorstel is aangenomen stoppen, door de Voorsteller te verzoeken het Voorstel naar een Roloverleg te brengen en de Secretaris op de hoogte te stellen.

Een Cirkel mag Domeinafspraken maken om verder te beperken hoe en wanneer Voorstellen gedaan of behandeld kunnen worden buiten het Roloverleg om. Echter, een Domeinafspraak mag nooit het recht beperken om een Voorstel buiten het Roloverleg te stoppen en te escaleren naar een Roloverleg. Een Cirkel mag ook een Domeinafspraak maken om een tijdslimiet te bepalen voor het reageren op Voorstellen buiten het Roloverleg om, na welke het Voorstel automatisch aangenomen is als er geen Bezwaren of escalatieverzoeken gemaakt zijn.

3.2.2 Criteria voor geldige Voorstellen

Sommige Voorstellen zijn niet toegestaan tijdens het Governance-Proces van een Cirkel en mogen door de Facilitator worden verworpen voordat ze volledig behandeld zijn.

Om geldig te zijn om behandeld te worden moet een Voorstel een door de Voorsteller gevoelde Spanning oplossen of verminderen.

Bovendien moet een Voorstel normaal de Indiener helpen bij het beter vervullen van de Opdracht of een Verantwoordelijkheid van een van de Rollen die hij of zij vervult in de Cirkel. Echter, een Voorstel mag er ook op gericht zijn om een ander Cirkellid te helpen bij het vervullen van een van zijn of haar Rollen in de Cirkel, zij het alleen als die persoon de Indiener toestemming heeft gegeven om die Rol te vertegenwoordigen.

Ten slotte is een Voorstel altijd geldig, ongeacht de voorgaande criteria, als het uitsluitend is bedoeld om de Governance van de Cirkel beter weer te laten geven wat in de praktijk al gebeurt, of om een nieuwe verkiezing te houden voor een Verkozen Rol.

3.2.3 Toetsen van Voorstellen

De Facilitator mag de geldigheid van een Voorstel toetsen door de Indiener vragen te stellen. Voor een geldig voorstel moet de Indiener in staat zijn om de Spanning te omschrijven en een voorbeeld te geven van een feitelijke situatie in het heden of verleden waarin het Voorstel de Spanning zou hebben verminderd en de Cirkel zou hebben geholpen op een van de manieren zoals beschreven in Artikel 3.2.2. De Facilitator moet het Voorstel verwerpen als de Facilitator van oordeel is dat de Voorsteller niet heeft voldaan aan deze voorwaarde.

Echter, bij het beoordelen van de geldigheid van een Voorstel mag de Facilitator alleen oordelen of de Indiener het vereiste voorbeeld en uitleg heeft gegeven, en of deze op een logisch beredeneerde wijze werden gepresenteerd en dus redelijk zijn. De Facilitator mag niet oordelen over de nauwkeurigheid van de argumenten, noch over de vraag of het Voorstel de Spanning voldoende zou adresseren.

3.2.4 Criteria voor geldige Bezwaren

Sommige Spanningen tellen niet als Bezwaren en mogen genegeerd worden tijden de behandeling van een Voorstel. Een Spanning telt alleen als een Bezwaar als het voldoet aan alle criteria (a) tot en met (d) hieronder, of aan het speciale criterium zoals beschreven in (e).

(a) Als de Spanning niet geadresseerd zou worden, dan zou dat het vermogen van de Cirkel om haar Opdracht of haar Verantwoordelijkheden te vervullen verminderen. De Spanning volgt dus niet slechts uit een beter idee of een mogelijkheid tot verdere verbetering, maar uit het gegeven dat het Voorstel daadwerkelijk een stap terug zou zijn in het huidige vermogen van de Cirkel. Voor dit criterium geldt een afname in duidelijkheid als een vermindering in vermogen, maar het verzuimen om de duidelijkheid verder te verbeteren niet.

(b) De Spanning is niet een bestaande Spanning voor de cirkel, ook in afwezigheid van het Voorstel. De Spanning wordt dus gecreëerd specifiek door het aannemen van het Voorstel en zou niet bestaan als het Voorstel zou worden ingetrokken.

(c) De Spanning volgt uit reeds bekende feiten of gebeurtenissen, zonder verwijzing naar een voorspelling van wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Uitgaan van voorspellingen is echter toegestaan wanneer het in de toekomst waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn om adequaat te signaleren en te handelen voordat er verstrekkende consequenties volgen.

(d) De Spanning vermindert het vermogen van de Bezwaarmaker om de Opdracht of een Verantwoordelijkheid van een van zijn of haar rollen in de Cirkel te vervullen, of als het een andere Rol betreft heeft de Bezwaarmaker toestemming van de persoon die deze Rol normaal vervult om deze Rol te vertegenwoordigen.

Echter, los van de bovenstaande criteria telt een Spanning over het aannemen van een Voorstel altijd als een Bezwaar als:

(e) Het behandelen of aannemen van het Voorstel de in deze Grondwet beschreven regels breekt, of het de Cirkel of haar leden aanzet om te handelen buiten de door deze Grondwet verleende bevoegdheid. Bijvoorbeeld: Eerstvolgende Acties, Projecten en specifieke operationele besluiten zijn onder de voorwaarden van Artikel 3.1 geen geldige resultaten van het Governance-Proces, dus alle betrokkenen zouden een Bezwaar kunnen maken dat een Voorstel om deze besluiten te nemen de regels van de Grondwet breken.

3.2.5 Toetsen van Bezwaren

De Facilitator mag de geldigheid van een gemaakt Bezwaar toetsen door de Bezwaarmaker vragen te stellen. Voor een geldig Bezwaar moet de Bezwaarmaker in staat zijn om een redelijk argument te geven waarom het voldoet aan elk van de specifieke, voor een Bezwaar vereiste criteria. De Facilitator moet het Bezwaar verwerpen als de Facilitator van oordeel is dat de Bezwaarmaker niet heeft voldaan aan deze voorwaarde.

Bij het beoordelen van de geldigheid van een gemaakt Bezwaar mag de Facilitator alleen oordelen of de Bezwaarmaker de vereiste argumenten heeft gegeven en of deze op een logisch beredeneerde wijze werden gepresenteerd en dus redelijk zijn. De Facilitator mag niet oordelen over de nauwkeurigheid van de argumenten of het belang van het adresseren ervan.

Echter, wanneer er een Bezwaar wordt gemaakt dat een Voorstel in strijd is met de Grondwet, zoals beschreven in Artikel 3.2.4 (e), dan mag de Facilitator de Secretaris van de Cirkel vragen om te beoordelen of het Voorstel inderdaad in strijd is met de Grondwet. Als de Secretaris oordeelt dat dit niet het geval is, dan moet de Facilitator het Bezwaar verwerpen.

3.2.6 Regels van Integratie

Wanneer er een Bezwaar wordt gemaakt tegen een Voorstel gelden de volgende aanvullende regels tijdens het zoeken naar een oplossing:

(a) De Facilitator moet een Bezwaar toetsen als daartoe wordt verzocht door een Kernlid van de Cirkel en het Bezwaar verwerpen als het niet voldoet aan de in dit Artikel beschreven geldigheidscriteria.

(b) De Bezwaarmaker moet proberen om tot een wijziging aan het Voorstel te komen dat zijn of haar Bezwaar wegneemt en nog steeds de Spanning van de Indiener adresseert. Anderen mogen helpen. Als de Facilitator concludeert dat de Bezwaarmaker op enig moment geen redelijke inspanning doet om tot een mogelijke wijziging te komen, dan moet de Facilitator het Bezwaar als opgegeven beschouwen en doorgaan met het behandelen van het Voorstel alsof het Bezwaar niet was ingebracht.

(c) Ieder Kernlid van de Cirkel mag de Voorsteller verhelderende vragen stellen over de Spanning achter het Voorstel, of over de voorbeelden die de Voorsteller heeft gedeeld om de Spanning toe te lichten. Als de Facilitator concludeert dat de Voorsteller op enig moment geen redelijke inspanning doet om die vragen te beantwoorden, dan moet de Facilitator het Voorstel als ongeldig en opgegeven beschouwen.

(d) De Bezwaarmaker mag een gewijzigd Voorstel opperen en redelijke argumenten geven waarom het de Spanning in iedere specifieke situatie die de Voorsteller heeft genoemd om de Spanning toe te lichten, zou oplossen of voorkomen. Vervolgens moet de Voorsteller op verzoek van de Bezwaarmaker een redelijk argument geven waarom het gewijzigde Voorstel de Spanning in ten minste een van de gegeven specifieke situaties niet zou oplossen of voorkomen. Als alternatief mag de Voorsteller een aanvullend voorbeeld geven dat niet zou worden opgelost door het gewijzigde Voorstel, maar nog steeds voldoet aan de criteria voor het behandelen van een Voorstel zoals beschreven in Artikel 3.2.2. Als de Facilitator concludeert dat de Voorsteller niet heeft voldaan aan een van deze voorwaarden, dan moet de Facilitator het Voorstel als ongeldig en opgegeven beschouwen.

3.3 Roloverleggen

De Secretaris van een Cirkel is verantwoordelijk voor het plannen van Roloverleggen om het Governance-Proces van de Cirkel uit te voeren. Naast de regelmatige, terugkerende Roloverleggen die de Secretaris plant, is de Secretaris ook verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk plannen van aanvullende bijzondere Roloverleggen op verzoek van een Kernlid van de Cirkel. De Facilitator is verantwoordelijk voor het voorzitten van alle Roloverleggen volgens de volgende regels en eventuele relevante Domeinafspraken van de Cirkel.

3.3.1 Aanwezigheid

Alle Kernleden van de Cirkel hebben het recht om volledig deel te nemen aan alle Roloverleggen van een Cirkel. De huidige Facilitator en Secretaris hebben ook het recht om volledig deel te nemen en worden voor de duur van een Roloverleg Kernleden van de Cirkel, zelfs als ze dat normaal niet zijn.

Daarnaast mogen de Lead Link en iedere Rep Link en Cross Link naar de Cirkel ieder tot één extra persoon uitnodigen, uitsluitend om de link te helpen bij het behandelen van een specifieke Spanning. De uitgenodigde persoon wordt dan voor de duur van dat Roloverleg ook een Kernlid van de Cirkel. Buiten de in dit Artikel genoemde personen is het niemand anders toegestaan om deel te nemen aan de Roloverleggen van een Cirkel, tenzij ze expliciet zijn uitgenodigd middels een Domeinafspraak van de Cirkel.

3.3.2 Kennisgeving en quorum

Een Cirkel mag haar Governance-Proces alleen uitvoeren in een Roloverleg als de Secretaris alle Kernleden van de Cirkel op redelijke termijn vooraf kennis heeft gegeven dat er een Roloverleg zal plaatsvinden, inclusief de tijd en locatie. Buiten deze vereiste kennisgeving is er geen vereist quorum voor een Roloverleg van een Cirkel, tenzij dat vastgelegd is in een Domeinafspraak van de Cirkel.

Iedereen die niet aanwezig is bij een Roloverleg wordt beschouwd als iemand die de kans heeft gehad om alle Voorstellen die in het overleg zijn gedaan te overwegen en die geen Bezwaren heeft gemaakt tegen het aannemen ervan.

3.3.3 Vergaderproces

De Facilitator moet het volgende proces gebruiken voor Roloverleggen:

(a) Check-inronde: De Facilitator geeft iedere deelnemer een voor een de kans om zijn of haar huidige geestestoestand of een ander soort openingsreflectie op het overleg te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

(b) Huishoudelijke Mededelingen: De Facilitator geeft ruimte aan het delen en adresseren van huishoudelijke of logistieke zaken die de Facilitator relevant acht.

(c) Opbouw en Behandelen van de Agenda: De Facilitator bouwt een agenda op van te behandelen Spanningen en behandelt daarna ieder agendapunt een voor een.

(d) Check-outronde: De Facilitator geeft iedere deelnemer een voor een de kans om een afsluitende of andere reflectie op het overleg te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

Een Domeinafspraak van de Cirkel mag iets toevoegen aan dit proces, maar mag niet in strijd zijn met de in dit Artikel beschreven stappen of andere regels.

3.3.4 Opbouw van de Agenda

De Facilitator moet een agenda opbouwen van in het Roloverleg te behandelen Spanningen door alle deelnemers te vragen om agendapunten en deze vast te leggen. Dit moet worden gedaan tijdens het overleg, dus niet van tevoren, en iedere deelnemer mag zoveel agendapunten toevoegen als gewenst. Deelnemers mogen ook tijdens het overleg nieuwe agendapunten toevoegen, tussen het behandelen van de bestaande agendapunten door.

(a) Opmaak van Agendapunten: Ieder agendapunt in een Roloverleg verwijst naar een te behandelen Spanning die gevoeld wordt door de deelnemer die het punt aan de agenda heeft toegevoegd. Bij het toevoegen van een agendapunt mag de deelnemer alleen een kort label voor de Spanning geven en niet de Spanning toelichten of bespreken, totdat de daadwerkelijke behandeling van dat agendapunt begint.

(b) Volgorde van de Agenda: De Facilitator mag bepalen in welke volgorde de agendapunten behandeld worden, volgens ieder proces of elk criterium dat de Facilitator geschikt acht. Echter, de Facilitator moet agendapunten die een verkiezing van een van de Verkozen Rollen van de Cirkel vereisen voorrang geven boven alle andere agendapunten, indien daartoe verzocht wordt door een deelnemer aan het overleg. Verder moet de Facilitator indien het overleg op speciaal verzoek van één deelnemer gepland was, alle agendapunten van die deelnemer voorrang geven boven alle agendapunten van anderen, tenzij die deelnemer iets anders toestaat.

(c) Agendapunten Behandelen: Zodra de Facilitator een eerste volgorde van de agenda heeft bepaald, moet de Facilitator de deelnemers begeleiden bij het één voor één behandelen van ieder agendapunt. Voor het behandelen van een agendapunt dat een verkiezing vereist moet de Facilitator het ‘Integratieve Verkiezingsproces’ gebruiken, zoals beschreven in Artikel 3.3.6. Voor het behandelen van ieder ander agendapunt moet de Facilitator het ‘Integratieve Besluitvormingsproces’ gebruiken, zoals beschreven in Artikel 3.3.5.

3.3.5 Integratieve Besluitvormingsproces

De Facilitator moet het Integratieve Besluitvormingsproces alsvolgt begeleiden:

(a) Doen van een Voorstel: Om te beginnen mag de Voorsteller de Spanning omschrijven en een Voorstel doen om de Spanning te adresseren. Als de Voorsteller om hulp vraagt bij het formuleren van een Voorstel, dan mag de Facilitator discussie of een andere manier van helpen toestaan. Wel moet de Facilitator de focus houden op het maken van een eerste Voorstel voor de Spanning van de Voorsteller, en niet op het adresseren van andere Spanningen of het rekening houden met de zorgen van anderen in het Voorstel.

(b) Verhelderende Vragen: Wanneer de Voorsteller het Voorstel heeft gedaan mogen de andere deelnemers verhelderende vragen stellen om het Voorstel of de Spanning erachter beter te begrijpen. De Voorsteller mag iedere vraag beantwoorden, maar mag dat ook weigeren. De Facilitator staat geen enkele reactie of mening over het Voorstel toe en voorkomt elke mogelijke discussie. Iedere deelnemer mag ook aan de Secretaris vragen om het vastgelegde Voorstel op te lezen of om bestaande Governance toe te lichten, tijdens deze stap of tijdens iedere andere stap waarin de deelnemer mag spreken, en de Secretaris moet hier gehoor aan geven.

(c) Reactieronde: Wanneer er geen verdere verhelderende vragen meer zijn, mag iedere deelnemer behalve de Voorsteller één voor één een reactie geven op het Voorstel. De Facilitator moet reacties buiten de beurt om direct afkappen, alsook iedere poging om anderen in een dialoog of enige vorm van uitwisseling te betrekken, alsook reacties op andere reacties in plaats van op het Voorstel.

(d) Wijzigen en Verduidelijken: Na de reactieronde mag de Voorsteller commentaar geven op de reacties en wijzigingen aan het Voorstel doen. Echter, het primaire doel van iedere wijziging moet zijn om de Spanning van de Voorsteller beter te adresseren en niet de Spanningen van anderen. Tijdens deze stap moet de Facilitator direct iedere opmerking van iedereen behalve de Voorsteller of de Secretaris afkappen en iedere bijdrage van de Secretaris moet uitsluitend gericht zijn op het vastleggen van het gewijzigde Voorstel.

(e) Bezwarenronde: Vervolgens mag iedere deelnemer één voor één mogelijke Bezwaren op het aannemen van het Voorstel inbrengen. De Facilitator moet discussie of reacties direct afkappen. De Facilitator mag Bezwaren toetsen zoals beschreven in Artikel 3.2.5 en moet Bezwaren die geldig bevonden worden vastleggen. Als er geen geldige Bezwaren zijn, legt de Secretaris het Voorstel vast als aangenomen Governance voor de Cirkel.

(f) Integratie: Integratie: Indien er geldige Bezwaren zijn, begeleidt de Facilitator een discussie om het Voorstel zo te wijzigen dat ieder Bezwaar één voor één wordt geadresseerd. De Facilitator merkt het Bezwaar als geadresseerd aan zodra de Bezwaarmaker bevestigt dat het gewijzigde Voorstel het Bezwaar niet zou veroorzaken en de Voorsteller bevestigt dat het gewijzigde voorstel nog steeds de Spanning van de Voorsteller adresseert. Tijdens de discussie moet de Facilitator de regels van integratie toepassen zoals beschreven in Artikel 3.2.6. Zodra alle vastgelegde Bezwaren zijn geadresseerd gaat de Facilitator terug naar de Bezwarenronde om het gewijzigde Voorstel te toetsen op nieuwe Bezwaren.

3.3.6 Integratieve Verkiezingsproces

De Facilitator moet het Integratieve Verkiezingsproces alsvolgt begeleiden:

(a) Beschrijven van de Rol: Als eerste moet de Facilitator vaststellen wat de de beoogde Rol en termijn voor de verkiezing zijn. De Facilitator mag ook de taken van de beoogde Rol omschrijven en andere relevante informatie over de Rol delen.

(b) Stemmen Uitbrengen: Iedere deelnemer moet vervolgens een stembiljet invullen om uit alle verkiesbare kandidaten diegene te nomineren van wie de deelnemer denkt dat die het meest geschikt is voor de Rol. Iedere deelnemer moet het stembiljet ook voorzien van zijn of haar eigen naam en niemand mag zich onthouden van stemming of meerdere mensen nomineren. Voor en tijdens deze stap moet de Facilitator direct iedere reactie of discussie over mogelijke kandidaten of nominaties afkappen.

(c) Nominatieronde: Wanneer alle stembiljetten zijn ingediend moet de Facilitator de inhoud van ieder stembiljet één voor één delen met alle deelnemers. Wanneer de Facilitator een nominatie deelt moet de uitbrenger van de nominatie verklaren waarom hij of zij denkt dat de kandidaat geschikt zou zijn voor de Rol. De Facilitator moet reacties afkappen, net als alle opmerkingen van de uitbrenger van de nominatie over andere mogelijke kandidaten dan de genomineerde.

(d) Nominatiewijzigingenronde: Wanneer alle nominaties gedeeld zijn moet de Facilitator iedere deelnemer de kans geven om zijn of haar nominatie te wijzigen. Een deelnemer die een wijziging doet mag uitleggen waarom hij of zij een nieuwe kandidaat kiest, maar de Facilitator moet alle andere reacties of discussie afkappen.

(e) Doen van een Voorstel: Vervolgens moet de Facilitator de nominaties tellen en een Voorstel doen om de kandidaat met de meeste nominaties voor de vastgestelde termijn te verkiezen. Als er meerdere kandidaten zijn met de meeste nominaties, dan mag de Facilitator een van de volgende dingen doen: (i) blindelings een willekeurige keuze maken uit de kandidaten met de meeste nominaties en die persoon voorstellen, of (ii) indien de persoon die de Rol nu vervult een van de kandidaten met de meeste nominaties is, deze persoon voorstellen, of (iii) indien een van de kandidaten met de meeste nominaties zichzelf heeft genomineerd, deze persoon voorstellen, of (iv) teruggaan naar de vorige stap en iedere deelnemer die iemand anders heeft genomineerd dan de kandidaten met de meeste nominaties hun nominatie laten wijzigen in een van de kandidaten met de meeste nominaties en vervolgens doorgaan naar deze stap en opnieuw de hier beschreven regels toepassen.

(f) Voorstel Behandelen: Wanneer de Facilitator een Voorstel maakt om een kandidaat te verkiezen moet de Facilitator overgaan naar het Integratieve Besluitvormingsproces om dat Voorstel te behandelen. Echter, de Facilitator moet direct starten met de Bezwarenronde en als de voorgestelde kandidaat aanwezig is dan moet de Facilitator deze kandidaat als laatste vragen om Bezwaren. Indien er Bezwaren worden gemaakt mag de Facilitator ervoor kiezen om deze op de normale wijze te behandelen of om het Voorstel direct na de Bezwarenronde of op ieder moment tijdens de integratie te verwerpen. Indien de Facilitator ervoor kiest om het Voorstel te verwerpen, dan moet de Facilitator teruggaan naar de vorige stap in dit proces, alle nominaties voor de voorgaande kandidaat verwerpen en de regels van de voorgaande stap toepassen om een andere kandidaat te selecteren om in zijn of haar plaats voor te stellen.

3.3.7 Operationele besluiten in Roloverleggen

Roloverleggen zijn primair bedoeld voor het ondersteunen van het Governance-Proces van de Cirkel. Zolang het niet afleidt van dit beoogde doel mag iedere deelnemer tijdens een Roloverleg desondanks Projecten of Eerstvolgende Acties accepteren of andere operationele besluiten nemen die buiten de toepassing van het Governance-Proces van de Cirkel vallen. Echter, de Secretaris mag geen operationele uitkomsten of besluiten vastleggen in de formele verslaglegging van het Roloverleg van de Cirkel.

Ook hebben operationele uitkomsten en besluiten die genomen zijn tijdens een Roloverleg niet meer of minder gewicht of autoriteit dan die welke buiten een Roloverleg genomen zijn.

3.4 Interpreteren van de Grondwet en van Governance

Als een Partner van de Organisatie mag je je gezond verstand gebruiken om deze Grondwet en alle Governance van de Organisatie te interpreteren, inclusief hoe deze toe te passen in een specifieke situatie en mag je vervolgens handelen op basis van je interpretatie. Je mag ook terugvallen op een expliciete interpretatie door de Secretaris van de Cirkel die wordt geraakt door de Governance. Echter, in beide gevallen gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

3.4.1 Interpretatie van de Secretaris gaat voor

Als je interpretatie in strijd is met een formele interpretatie van een Secretaris dan gaat de interpretatie van de Secretaris voor op je eigen interpretatie en ben je ervoor verantwoordelijk om die te volgen tot de betreffende Governance gewijzigd wordt.

3.4.2 Interpretatie van de Supercirkel gaat voor

De Secretaris van een Cirkel mag een interpretatie van een Secretaris van een Subcirkel verwerpen. Als twee Secretarissen een tegenstrijdige formele interpretatie doen en een daarvan is van de Secretaris van een Cirkel die uiteindelijk de andere Cirkel omvat, dan ben je ervoor verantwoordelijk om de interpretatie van de Secretaris van de bredere Cirkel te volgen.

3.4.3 Interpretaties worden regel

Na een formele interpretatie te hebben gedaan mag een Secretaris besluiten om die interpretatie en de onderliggende redenering vast te leggen in de Governance van de Cirkel. Indien het wordt vastgelegd zijn de Secretaris van die Cirkel en de Secretarissen van alle Subcirkels er verantwoordelijk voor om alle toekomstige interpretaties te toetsen aan de eerder vastgelegde redeneringen en interpretaties. Een Secretaris mag alleen in gaan tegen eerdere redeneringen en interpretaties wanneer een overtuigend nieuw argument of een nieuwe omstandigheid een herziening ondersteunt. Eenmaal herzien echter, worden de nieuwe redeneringen en interpretaties de regel waaraan alle toekomstige interpretaties moeten worden getoetst.

3.4.4 Schrappen van ongeldige Governance

Ieder Cirkellid mag zijn of haar Secretaris vragen om een uitspraak te doen over de geldigheid van vastgelegde Governance van de Cirkel of van iedere Rol of Subcirkel van de Cirkel. Indien de Secretaris bij een dergelijk verzoek concludeert dat de Governance in strijd is met de regels van deze Grondwet, dan moet de Secretaris de tegenstrijdige Governance schrappen uit de vastgelegde Governance. Na dit gedaan te hebben, moet de Secretaris direct aan alle Kernleden van de Cirkel met de tegenstrijdige Governance communiceren wat er gewijzigd is en waarom.

3.5 Procesverstoring

Er is sprake van een ‘Procesverstoring’ wanneer een Cirkel een patroon van gedrag laat zien dat in strijd is met de regels van deze Grondwet.

3.5.1 Verstoring door vastgelopen Governance

De Facilitator van een Cirkel mag een Procesverstoring in de Cirkel verklaren indien de Kernleden van de Cirkel er niet in slagen om in een Roloverleg een Voorstel succesvol te behandelen, zelfs nadat daar een redelijk lange tijd pogingen toe gedaan zijn. Als de Voorsteller een speciaal verzoek om een Roloverleg heeft gedaan voor het behandelen van dat Voorstel, dan mag de Voorsteller in dat geval ook een Procesverstoring verklaren.

3.5.2 Verstoring door ongrondwettelijk gedrag

De Facilitator van een Cirkel mag een Procesverstoring in een van de Subcirkels verklaren indien hij of zij een patroon van gedrag of van uitkomsten in de Subcirkel ontdekt dat in strijd is met de regels van deze Grondwet. Echter, indien de Facilitator ook de Lead Link of Facilitator van de Subcirkel is, dan mag de Secretaris of de Rep Link van de Supercirkel deze verklaring ook doen.

3.5.3 Procesherstel

Wanneer een daartoe bevoegde partij een Procesverstoring verklaart in een Cirkel, dan gebeurt het volgende:

(a) De Facilitator van de Supercirkel krijgt een Project om het reguliere proces in de Cirkel te herstellen; en

(b) De Facilitator van de Supercirkel krijg de bevoegdheid om het over te nemen als Facilitator of Secretaris van de Cirkel, of om iemand anders daartoe te benoemen; en

(c) De Facilitator van de Cirkel krijgt de bevoegdheid om de juistheid van de argumenten te beoordelen die in het Governance-Proces van de Cirkel worden gepresenteerd om de geldigheid van Spanningen of Bezwaren te onderbouwen.

Deze bevoegdheden zijn tijdelijk en vervallen zodra de Facilitator van de Supercirkel vaststelt dat het reguliere proces in de cirkel hersteld is.

3.5.4 Escalatie van Procesverstoring

Een Procesverstoring van één Cirkel mag niet beschouwd worden als een Procesverstoring van haar Supercirkel, zolang de Facilitator van de Supercirkel eraan werkt om de Procesverstoring snel en toegewijd op te lossen.

Echter, indien de Procesverstoring niet binnen een redelijke termijn opgelost is, dan mag de Secretaris van iedere Supercirkel waar de verstoorde Cirkel uiteindelijk onderdeel van is ook een Procesverstoring verklaren in de Supercirkel van de verstoorde Cirkel.

Artikel 4: Het Operationele Proces

4.1 Plichten van Cirkelleden

Als je een Rol vervult in een Cirkel heb je de volgende plichten ten opzichte van je mede-Cirkelleden wanneer zij handelen namens andere Rollen in de Cirkel:

4.1.1 Transparantieplicht

Je hebt de plicht om transparantie te geven wanneer daarom verzocht wordt door je mede-Cirkelleden, op elk van de volgende gebieden:

(a) Projecten en Eerstvolgende Acties: Je moet de Projecten en elke Eerstvolgende Acties delen die je bijhoudt voor jouw Rollen in de Cirkel.

(b) Relatieve prioriteit: Je moet jouw oordeel delen over de relatieve prioriteit van de Projecten of Eerstvolgende Acties die je bijhoudt voor jouw Rollen in de Cirkel, ten opzichte van alle andere mogelijke activiteiten die concurreren om jouw aandacht of middelen.

(c) Schattingen: Je moet een schatting geven van de datum waarop je verwacht de Projecten of Eerstvolgende Acties af te ronden die je bijhoudt voor jouw Rollen in de Cirkel. Een ruwe schatting is voldoende, kijkend naar je huidige context en prioriteiten, maar zonder gedetailleerde analyse of planning. Deze schatting is op geen enkele wijze een bindende afspraak en tenzij Governance iets anders zegt, ben je niet verplicht om de schatting bij te houden, je werk zo te organiseren dat je de schatting haalt, of opvolging te geven aan de ontvanger als er iets verandert.

(d) Terugkerende Taken & Indicatoren: Je moet delen of je reguliere, terugkerende taken die je routinematig uitvoert ten dienste van jouw Rollen in de Cirkel hebt volbracht. Je moet ook de Indicatoren bijhouden en rapporteren die zijn toegewezen aan jouw Rollen door de Lead Link van de Cirkel of door een andere Rol of proces die de bevoegdheid heeft gekregen om Indicatoren van de Cirkel te bepalen.

4.1.2 Behandelplicht

Je hebt de plicht om berichten en verzoeken van je mede-Cirkelleden snel te verwerken, op de volgende wijze:

(a) Verzoeken tot Activatie: Andere Cirkelleden mogen je vragen om een Verantwoordelijkheid of Project van een een Rol die je vervult in de Cirkel te activeren. Als je er geen Eerstvolgende Acties voor hebt vastgelegd, moet je een Eerstvolgende Actie identificeren en vastleggen zo lang die er redelijkerwijs zijn. Als die er niet zijn, dan moet je in plaats daarvan uitleggen waar je op wacht. Dat moet ofwel een Eerstvolgende Actie of Project zijn die wordt bijgehouden door een andere Rol, of een specifieke situatie of gebeurtenis die moet plaatsvinden voordat je verdere Eerstvolgende Acties onderneemt.

(b) Verzoeken om Projecten en Eerstvolgende Acties: Andere Cirkelleden mogen je vragen om een specifieke Eerstvolgende Actie of Project in een van jouw Rollen in de Cirkel op te nemen. Als het je een redelijke Eerstvolgende Actie of Project lijkt om op je te nemen, dan moet je het accepteren en vastleggen. Zo niet, dan moet je ofwel uitleggen wat je redenen zijn, of een andere Eerstvolgende Actie of een ander Project vastleggen en communiceren, waarvan je denkt dat het het doel van de aanvrager bereikt.

(c) Verzoeken om Invloed uit te oefenen op een Domein: Andere Cirkelleden mogen vragen om invloed uit te oefenen op een Domein dat wordt beheerd door een van jouw Rollen in de Cirkel. Als je geen Bezwaren ziet op dit verzoek dan moet je het toestaan. Zo wel, dan moet je de Bezwaren uitleggen aan de aanvrager.

4.1.3 Prioriteringsplicht

Je hebt de plicht om te prioriteren waar je je aandacht en middelen op richt, binnen de volgende beperkingen:

(a) Verwerking Boven Uitvoering: Je moet in principe inkomende berichten van mede-Cirkelleden prioriteren boven het uitvoeren van je eigen Eerstvolgende Acties. Echter, je mag de verwerking tijdelijk uitstellen om een aantal berichten in een keer te verwerken of op een meer geschikt moment, zolang je verwerking nog steeds redelijk snel is. Verwerken betekent het vervullen van de in dit Artikel beschreven verplichtingen, waaronder het beoordelen van het bericht, het zo nodig bepalen en vastleggen van Eerstvolgende Acties of Projecten en op verzoek terugkoppelen hoe het bericht is verwerkt. Verwerken betekent niet het uitvoeren van vastgelegde Eerstvolgende Acties en Projecten, waar deze prioriteringsregel niet over gaat.

(b) Verzochte Overleggen Boven Uitvoering: Op verzoek van een mede-Cirkellid moet je het bijwonen van een in deze Grondwet beschreven overleg van de Cirkel prioriteren boven het uitvoeren van je eigen Eerstvolgende Acties. Echter, je mag het verzoek nog steeds afwijzen als je al iets gepland had op het moment dat het overleg plaatsvindt, of als het verzoek betrekking heeft op een doorlopende serie of patroon van overleggen in plaats van een specifiek overleg.

(c) Behoeften van de Cirkel Boven Individuele Doelen: Bij het beoordelen van hoe je je tijd, aandacht en andere middelen inzet voor je werk binnen de Cirkel, moet je rekening houden met de formele prioriteiten of strategieën van de Cirkel, zoals bijvoorbeeld bepaald door de Lead Link van de Cirkel.

4.1.4 Links mogen plichten overdragen

Als een Lead Link, Rep Link of Cross Link van een Cirkel mag je iemand anders uitnodigen om de Cirkelleden van de Cirkel aan te spreken op de in dit Artikel beschreven plichten. Je mag deze uitnodiging alleen doen om te helpen bij het verwerken van een specifieke Spanning die betrekking heeft op de entiteit waar je de link van bent en alleen als jij de Spanning ook waarneemt en betrokken blijft bij de verwerking. De persoon die je uitnodigt wordt tijdelijk een volwaardig lid van de Cirkel, alsof hij of zij ook jouw link-rol vervult, maar alleen tijdens de verwerking van die specifieke Spanning. Je mag deze uitnodiging op ieder moment intrekken.

4.1.5 Impliciete verwachtingen hebben geen gezag

Al jouw verantwoordelijkheden en beperkingen als een Partner van de Organisatie zijn beschreven in deze Grondwet en in de daaruit voortvloeiende Governance. Oude of impliciete verwachtingen of beperkingen hebben geen enkel gezag of bevoegdheid, tenzij Governance van de Cirkel ze expliciet bekrachtigt of als ze voortvloeien uit een verplichting of contractuele overeenkomst die je persoonlijk hebt aan of met de Organisatie.

4.2 Werkoverleggen

De Secretaris van een Cirkel is verantwoordelijk voor het plannen van regelmatige ‘Werkoverleggen’ om het uitvoerende werk van de Cirkel te faciliteren. De Facilitator is verantwoordelijk voor het voorzitten van Werkoverleggen volgens de hierna volgende regels en eventueel relevante Domeinafspraken van de Cirkel:

4.2.1 Focus en intentie

Werkoverleggen zijn bedoeld voor het:

(a) delen van de status van terugkerende taken op takenlijsten van de Rollen van de Cirkel;

(b) delen van vaste indicatoren die voor rapportage zijn toegewezen aan de Rollen van de Cirkel;

(c) delen van de voortgang van Projecten en ander wek van de Rollen van de Cirkel; en

(d) verhelderen van Spanningen die de Rollen van de Cirkel beperken tot Eerstvolgende Acties, Projecten of andere opbrengsten die helpen om die Spanningen te verminderen.

4.2.2 Aanwezigheid

Alle Kernleden van de Cirkel en ieder ander die normaal is uitgenodigd om deel te nemen aan de Roloverleggen van de Cirkel zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan haar Werkoverleggen, tenzij een Domeinafspraak iets anders zegt. Er is geen kennisgeving vooraf of quorum vereist voor een Werkoverleg, tenzij een Domeinafspraak iets anders zegt.

4.2.3 Vergaderproces

De Facilitator moet normaliter het volgende proces gebruiken voor Werkoverleggen:

(a) Check-inronde: De Facilitator geeft iedere deelnemer een voor een de kans om zijn of haar huidige geestestoestand of een ander soort openingsreflectie op het overleg te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

(b) Terugkerende Taken: De Facilitator vraagt iedere deelnemer om aan te geven of de terugkerende taken op zijn of haar checklist afgerond zijn.

(c) Indicatoren: De Facilitator vraagt iedere deelnemer om informatie te delen voor de indicatoren die aan hem of haar zijn toegewezen door de Lead Link of door welke Rol of proces dan ook de indicatoren van de Cirkel bepaalt.

(d) Voortgangsrapportage: De Facilitator vraagt iedere deelnemer om de voortgang toe te lichten van ieder Project of iedere Verantwoordelijkheid van zijn of haar Rollen in de Cirkel. Deelnemers mogen alleen de voortgang delen die sinds de vorige update is gemaakt en niet de algemene status van een Project of een Verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer mag beslissen welke Projecten of Verantwoordelijkheden de moeite waard zijn om over te rapporteren, echter, wanneer een ander Cirkellid expliciet verzoekt om updates over een specifiek Project, dan moet dit Project worden opgenomen totdat het voltooid of vervallen is. Voor updates over de voortgang van een Project of een Verantwoordelijkheid van een Subcirkel moet de Facilitator zowel de Lead Link als de Rep Link van de Subcirkel de kans geven om updates te delen.

(e) Punten Behandelen: De Facilitator is verantwoordelijk voor het opbouwen van een agenda van in het Werkoverleg te behandelen Spanningen door alle deelnemers om agendapunten te vragen, volgens dezelfde regels als in een Roloverleg, zoals beschreven in Artikel 3.3.4. Echter, in Werkoverleggen behandelt de Facilitator agendapunten door de eigenaar van het punt simpelweg de kans te geven om anderen naar behoefte aan te spreken op hun Rollen en plichten, totdat er een oplossingsrichting voor de Spanning is bepaald. Als er Eerstvolgende Acties of Projecten worden geaccepteerd tijdens deze discussie dan is de Secretaris verantwoordelijk voor het vastleggen en het verspreiden hiervan naar alle deelnemers. De Facilitator moet proberen om tijd te maken voor het behandelen van elk agendapunt in het overleg, en om dat te doen mag de Facilitator de behandeling van elk agendapunt dat de voor dat punt beschikbare tijd overschrijdt afbreken.

(f) Check-outronde: De Facilitator geeft iedere deelnemer een voor een de kans om een afsluitende of andere reflectie op het overleg te delen. Reacties zijn niet toegestaan.

Een Cirkel mag een Domeinafspraak aannemen om iets toe te voegen of te wijzigen aan dit vereiste proces.

4.2.2 Waarnemen van afwezige leden

Als een Vastgelegde Rol van de Cirkel geheel of gedeeltelijk onvertegenwoordigd is in een Werkoverleg door iemands afwezigheid, dan mag de Lead Link van de Cirkel handelen vanuit die Rol om de leemte te vullen.

Indien de Lead Link ook afwezig is dan mag elke deelnemer Eerstvolgende Acties of Projecten accepteren namens die Rol, echter mogen die door de persoon die de Rol normaal vervult worden behandeld als slechts verzoeken, gedaan onder de voorwaarden van Artikel 4.1.2 (b).

4.3 Individuele Actie

Als Partner van de Organisatie ben je in sommige gevallen bevoegd om te handelen buiten de bevoegdheid van je Rollen, of zelfs om de regels van deze Grondwet te breken. Door te handelen vanuit deze uitgebreide bevoegdheid neem je ‘Individuele Actie’ en ben je gebonden aan de volgende regels:

4.3.1 Toegestane situaties

Je mag alleen Individuele Actie nemen als al het volgende waar is:

(a) Je handelt te goeder trouw om de Opdracht of Verantwoordelijkheden van een Rol in de Organisatie of van de Organisatie als geheel te vervullen.

(b) Je gelooft redelijkerwijs dat jouw handelen meer Spanning oplost of voorkomt voor de Organisatie dan dat het mogelijk zou creëren.

(c) Je handelen leidt op geen enkele wijze tot het uitgeven of op andere wijze afstand doen van middelen of andere eigendommen van de Organisatie, buiten die waartoe je al bevoegd bent om ze uit te geven.

(d) Als je handelen inbreuk maakt op Domeinen of Domeinafspraken, dan geloof je redelijkerwijs dat je je handelen niet lang genoeg kunt uitstellen om de normaal vereiste toestemming te verzoeken of om een wijziging in Governance voor te stellen die je handelen zou toestaan, zonder dat daarmee veel van de mogelijke waarde verloren zou gaan.

4.3.2 Communicatie & herstel

Bij het nemen van Individuele Actie heb je de plicht om je handelen en de intentie erachter uit te leggen aan iedere Partner die een Rol vervult die daar wezenlijk door geraakt zou kunnen worden. Op verzoek van deze Partners heb je ook de plicht om redelijke aanvullende maatregelen te nemen om te helpen bij het oplossen van Spanningen die gecreëerd zijn door jouw Individuele Actie.

Als jouw Individuele Actie feitelijk neerkwam op het handelen binnen een andere Rol of inbreuk maakte op een Domein of Domeinafspraak, dan moet je op verzoek van de persoon die normaal de Rol, het Domein of de Domeinafspraak beheert of op verzoek van de betrokken Lead Link, stoppen met het blijven nemen van vergelijkbare Individuele Actie.

4.3.3 Governance verhelderen

Als je Individuele Actie een voorbeeld is van een terugkerende activiteit of van doorlopende werkzaamheden die nodig zijn voor de Cirkel, en die activiteit of werkzaamheden nog niet expliciet belegd zijn in de Governance van de Cirkel, dan ben je verantwoordelijk om vervolgstappen te nemen om dat gat te dichten. Die vervolgstappen kunnen inhouden dat je Governance voorstelt om in de behoefte te voorzien, of je kunt stappen nemen om de noodzaak voor deze activiteit of werkzaamheden weg te nemen.

4.3.4 Prioriteren van de vereiste vervolgstappen

Nadat je Individuele Actie hebt genomen, heb je de plicht om de in dit Artikel beschreven vereiste vervolgstappen te prioriteren boven het uitvoeren van je reguliere werk. Echter, de Lead Link van de Cirkel die alle Rollen omvat die door je handelen wezenlijk zijn geraakt, mag deze standaardprioriteit nog veranderen.

Artikel 5: Implementatiezaken

5.1 Bevoegd Ondertekenaars doen afstand van hun bevoegdheid

Door het aannemen van deze Grondwet doen de Ondertekenaars afstand van hun bevoegdheid om de Organisatie te besturen en te beheren of om haar Partners te instrueren en is hen dit niet langer toegestaan, behalve met de bevoegdheid die hen verleend wordt door de regels en processen van deze Grondwet. Echter, als een uitzondering op deze regel mogen de Ondertekenaars die bevoegdheid blijven handhaven en uitoefenen waarvan ze niet gemachtigd zijn om deze te delegeren, zoals vastgelegd in beleid waarover ze geen invloed hebben of in de statuten van de Organisatie.

5.2 Ankercirkel

Bij het aannemen van deze Grondwet moeten de Ondertekenaars een eerste Cirkel creëren om de overkoepelende Opdracht van de Organisatie te vervullen. Deze ‘Ankercirkel’ wordt de breedste Cirkel in de Organisatie en beheert automatisch alle Domeinen die de Organisatie zelf beheert.

5.2.1 Links naar de Ankercirkel

De Ondertekenaars mogen een initiële Lead Link van de Ankercirkel benoemen.

De Ondertekenaars mogen de Ankercirkel ook zonder Lead Link laten en in plaats daarvan een of meer initiële Cross Links naar de Ankercirkel creëren.

5.2.2 Handelen zonder een Lead Link

Als de Ankercirkel geen Lead Link heeft worden alle besluiten die normaal Lead Link-bevoegdheid vereisen geldige uitkomsten van het Governance-Proces van de Cirkel. Iedere Rol in de Cirkel kan dus Lead Link-bevoegdheid uitoefenen door een besluit voor te stellen als een wijziging van de Governance van de cirkel, volgens het proces en de regels in Artikel 3.

Verder wordt in een Ankercirkel zonder Lead Link de normale bevoegdheid van Rollen om autocratisch invloed uit te oefenen op Domeinen van de Cirkel (zie Artikel 2.1.2) ingetrokken. In plaats daarvan mogen de Rollen van de Cirkel alleen invloed uitoefenen op Domeinen als een Domeinafspraak die beïnvloeding expliciet toestaat, of alternatief door de actie voor te stellen middels het Governance-Proces van de Cirkel, precies zoals hierboven beschreven voor Lead Link-bevoegdheid.

5.2.3 Opdracht van de Organisatie

De Ankercirkel is automatisch verantwoordelijk voor het ontdekken en activeren van de Opdracht van de Organisatie als geheel. De Opdracht van de Organisatie is het diepste creatieve potentieel dat zij op duurzame wijze kan realiseren in de wereld, rekening houdend met alle geldende beperkingen en alles wat zij tot haar beschikking heeft. Daaronder wordt verstaan haar geschiedenis, huidige capaciteiten, beschikbare middelen, Partners, karakter, cultuur, bedrijfsstructuur, merk, marktbewustzijn en alle andere relevante middelen of factoren.

De Lead Link van de Ankercirkel overerft deze Verantwoordelijk automatisch en mag de Opdracht vastleggen en bijstellen om deze Verantwoordelijkheid te activeren.

Als de Ankercirkel geen Lead Link heeft, dan valt deze Verantwoordelijkheid in plaats daarvan automatisch toe aan iedere Cross Link naar de Ankercirkel en mag elk van hen de Opdracht bijstellen door de wijziging voor te stellen via het Governance-Proces van de Cirkel.

5.2.4 De Ankercirkel wijzigen

De Lead Link van de Ankercirkel heeft de bevoegdheid om de Cirkel een naam te geven, haar Domeinen te verhelderen en Verantwoordelijkheden toe te voegen of te wijzigen.

De Lead Link van de Ankercirkel mag indien gewenst ook zijn of haar eigen vervanger benoemen, tenzij anders vastgelegd door de Ondertekenaars.

5.2.5 Geen Supercirkel

De Ankercirkel heeft geen Supercirkel en verkiest geen Rep Link.

5.3 Startstructuur

De Lead Link van de Ankercirkel mag een startstructuur en andere Governance voor de Organisatie bepalen, buiten het gangbare en door deze Grondwet vereiste Governance-Proces om. Indien die startstructuur andere Cirkels omvat mogen de Lead Links van die Cirkels hetzelfde doen binnen hun Cirkels. Deze bevoegdheid mag alleen worden gebruikt om een een startstructuur te bepalen als vertrekpunt voor een Cirkel, voordat de Cirkel is begonnen met het activeren van haar Governance-Proces.

5.4 Bestaande afspraken en systemen

Alle bestaande afspraken en systemen die de Organisatie kent voordat zij deze Grondwet aanneemt blijven volledig van kracht na de aanname, zelfs als deze beperkingen of bevoegdheden bevatten die niet als Governance zijn vastgelegd. Denk aan beloningssystemen, aanname- en ontslagprocessen, werkafspraken, etc.

Echter, deze overgeërfde afspraken en systemen verliezen al hun betekenis en bevoegdheid zodra er Governance wordt vastgelegd die ze vervangt of tegenspreekt. Bovendien kunnen ze niet worden gewijzigd of uitgebreid in de oude vorm. Zij die dat wensen moeten de betreffende afspraak of het systeem eerst vastleggen of op andere wijze bekrachtigen via het in deze Grondwet beschreven Governance-Proces.

5.5 Wijzigingen of afschaffing van de Grondwet

De Ondertekenaars of hun opvolgers mogen deze Grondwet volledig wijzigen of afschaffen, met dezelfde bevoegdheid en volgens hetzelfde proces waarmee ze die ook hebben aangenomen. Wijzigingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en gedeeld op een wijze die voor alle Partners van de Organisatie toegankelijk is.

Bijlage A: Beschrijving van de Kernrollen

Lead Link

Opdracht: De Lead Link draagt de Opdracht van de Cirkel als geheel

Domeinen: Roltoewijzingen binnen de Cirkel

Verantwoordelijkheden:

 • Structureren van de Governance van de Cirkel om invulling te geven aan haar Opdracht en Verantwoordelijkheden

 • Toewijzen van Partners aan de Rollen van de Cirkel; monitoren van de rolgeschiktheid; geven van feedback om de rolgeschiktheid te verbeteren; en zo nodig het opnieuw toewijzen van Rollen aan andere Partners om de rolgeschiktheid te verbeteren

 • Verdelen van de middelen van de Cirkel over haar diverse Projecten en/of Rollen

 • Bepalen van prioriteiten en strategieën voor de Cirkel

 • Bepalen van indicatoren voor de Cirkel

 • Wegnemen van beperkingen in de Cirkel voor het vervullen van de Opdracht en de Verantwoordelijkheden van de Supercirkel

De Lead Link draagt ook alle niet-gedelegeerde Domeinen en Verantwoordelijkheden van de Cirkel.

Rep Link

Opdracht: In de Supercirkel draagt de Rep Link de Opdracht van de Subcirkel; in de Subcirkel is de Opdracht van de Rep Link: Spanningen die relevant zijn om te behandelen in de Supercirkel zijn vertegenwoordigd en opgelost.

Verantwoordelijkheden:

 • Verwijderen van beperkingen in de bredere Organisatie voor de Subcirkel

 • Proberen om door de leden van de Subcirkel gesignaleerde Spanningen te begrijpen en te onderscheiden welke geschikt zijn om te behandelen in de Supercirkel

 • Inzicht geven aan de Supercirkel over de gezondheid van de Subcirkel, waaronder het rapporteren van indicatoren of terugkerende taken die zijn toegewezen aan de Subcirkel als geheel

Facilitator

Opdracht: Governance en operationeel proces van de Cirkel in lijn met de Grondwet.

Verantwoordelijkheden:

 • Faciliteren van de door de Grondwet vereiste overleggen van de Cirkel

 • Toezien op de overleggen en vastlegging van Subcirkels waar nodig en verklaren van een Procesverstoring indien er een patroon van gedrag wordt ontdekt dat in strijd is met de regels van de Grondwet

Secretaris

Opdracht: Beheren en stabiliseren van de formele vastlegging en het vastleggingsproces van de Cirkel.

Domeinen: Alle door de Grondwet vereiste vastlegging van de Cirkel

Verantwoordelijkheden:

 • Plannen van de vereiste overleggen van de Cirkel en alle Kernleden van de Cirkel op de hoogte brengen van de geplande tijden en locaties

 • Vastleggen en delen van de uitkomsten van de vereiste overleggen van de Cirkel en het bijhouden van een samengesteld overzicht van de huidige Governance van de Cirkel, terugkerende taken en indicatoren

 • Interpreteren van Governance en van de Grondwet op verzoek


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
(CC BY-SA 4.0).
This is a (formatted) copy of the original published at: https://github.com/holacracyone/Holacracy-Constitution-4.1-DUTCH/blob/master/Holacracy-Grondwet.md